Vedtægter

LOVE & VEDTÆGTER

FOR

SUNDS SEJLKLUB

Stiftet 1975

 Ændret den. 10. april 2010 ved ekstraordinær generalforsamling

 

§ 1 – Navn og hjemsted:

 Klubbens navn er Sunds Sejlklub og dens hjemsted er Sunds Sø i Herning kommune.

§ 2 – Klubbens formål:

Klubbens formål er at dyrke, fremme interessen for og udvide kendskabet til sejlsport og sikkerhed til søs.

Klubben vil søge disse formål opnået bl.a. ved:

At afholde kurser, herunder ungdomsarbejde, sammenkomster og filmaftener.

At arrangere kapsejladser

At skaffe så gode forhold som mulig for bådene og klubbens medlemmer.

§ 3 – Optagelse af medlemmer:

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 6 år til 18 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 4 – Kontingent:

Kontingent og indskud fastsættes på generalforsamlingen og betales årsvis forud og senest den 1. april.

§ 5 – Udmeldelse/eksklusion:

Ophør af medlemskab kan ske:

Ved skriftlig udmeldelse senest 14 dage før den dato, hvor udmeldelse skal have virkning.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Eksklusion kan foretages af bestyrelsen, når et medlem beviseligt, indadtil som udadtil, modvirker klubbens interesser og overtræder de for klubben til enhver tid gældende love og bestemmelser. Beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 12 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jvf. § 7, stk. f.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 § 6 – Ansvar og risiko:

Ethvert medlem, der deltager i sejlsport og det dermed forbundne arbejde, deltager på eget ansvar og risiko.

 § 7 – Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

a) Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år i november måned, og indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel via elektroniske medier (e-mail, hjemmeside etc.)

b) Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

c) Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har betalt indskud og ikke står i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer er fritaget for betaling af indskud, men har stemmeret på lige vilkår med alle andre stemmeberettigede.

d) Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når det til bestyrelsen skriftligt forlanges af mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

e) Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jvf. § 5 stk. d, § 7, stk. f og § 11. Dirigenten afgør afstemningsmåden, dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt mindst 7 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Ligeså skal alle afstemninger om eksklusion foregå skriftligt.

f) Til forandring af klubbens love kræves, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer herfor.

g) Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 § 8 – Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag

Valg til bestyrelse

Valg af revisorer.

Eventuelt.

 § 9 – Valg og beføjelser:

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Der vælges efter tur på lige årstal 4 mand og på ulige årstal 3 mand. Hvert år vælges 1. Og 2. Suppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, dog senest 14 dage efter denne. Det bør efterstræbes, at der ikke konstitueres både ny formand og ny kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, dog jvf. § 5, stk. c.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være fartøjsejere i Sunds.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen.

 Revisor vælges på lige årstal og revisorsuppleant på ulige årstal.

Revisoren, der er kritisk revisor, har ret til at gennemse regnskabet når som helst han ønsker det, og har pligt til, ved egen foranstaltning, at gennemgå regnskabet med højst 4 måneders mellemrum. Det reviderede regnskab skal forsynes med påtegning fra revisoren

 § 10 – Regnskab:

Regnskabsåret er fra den 1.oktober til den 30. september.

Årsregnskabet med vedlagt bilag, afleveres senest 15. oktober til revisorerne. Revision af årsregnskabet skal være tilendebragt senest 8 dage inden den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Alle pengeeffekter, der ejes af klubben, skal lyde på klubbens navn.

 § 11 – Opløsning af klubben:

Bestemmelse herom kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.